Otevřený dopis předsedovi KSČM s. Vojtěchu Filipovi, místopředsedům ÚV KSČM a členům Výkonného výboru ÚV KSČM

kscm

 

Soudruhu Filipe, soudružko Konečná, soudruhu Grospiči, s. Orte a s. Šimůnku, soudružko Lysáková a s. Vostrá, soudruhu Braný, s. Číži, s. Kalaši, s. Nytro, s. Ondráčku, s. Pázlere, s. Procházko, s. Snopku, s. Vodseďálku, s. Zachariaši, s. Zimo a s. Žáčku!

Obracím se na Vás jako na členy vrcholného vedení KSČM z důvodu vyjádření hluboké nespokojenosti s Vaší prací a využívám ustanovení bodu 20 stanov strany, které mi dává právo vyjadřovat své názory, připomínky a návrhy.

Dne 12. 4. 2019 proběhlo jednání Výkonného výboru ÚV KSČM, na kterém byla projednávána činnost s. Filipa ve věci jeho intervence na Finančním úřadě Ústeckého kraje ve prospěch podnikatele Tomáše Horáčka. Dle vyjádření s. Grospiče v tisku se údajně jednalo o mediální útok a k věci nevedli členové výkonného výboru žádnou diskusi. Přesto, že jste byli vyzváni stanoviskem „Filip není KSČM“ k řádnému prošetření věci a podání vysvětlení členům strany, spokojili jste se pravděpodobně jen s neurčitým vysvětlením.

Není mi jasné, proč k intervenci ve prospěch p. Horáčka vůbec došlo, jaká byla motivace s. Filipa? To se snad soudruh Filip jednoho dne vyspal a rozhodl se, že je potřeba napsat dopis finančnímu úřadu a lobovat za chudáka podnikatele Horáčka, který se jen snaží generovat zisk ve svůj osobní prospěch a zlý stát mu v tom brání? Je potřeba p. Horáčka podpořit, protože tady nejsou žádní jiní potřební, kteří by si pomoc poslance zasloužili? Nebo snad rozhodnutí s. Filipa vzešlo z nějaké objednávky? Dokážu pochopit motivaci intervence za tělesně postižené lidi, které měl snad p. Horáček zaměstnávat, ale ukazuje se, že asi nikoho nezaměstnával. Tak proč a na základě jakých informací a impulsů s. Filip intervenoval? Rozuměl bych, pokud se budou komunisté snažit pomoci lidem ždímaných exekutorem, matkám samoživitelkám nebo mladým rodinám, které se musí zadlužit na 30 let, aby mohly bydlet, ale není mi jasné, proč musela proběhnout intervence ve prospěch podnikatele, který využívá veřejných peněz jako zdroj svých zisků.

V neposlední řadě je potřeba se ptát, jaký z tohoto aktu měla prospěch naše strana. Ať se snažím sebevíc, žádný nevidím. Je důvodem snad ten údajný nepeněžní dar, který měla KSČM dostat? Co to je, kde je to nepeněžní plnění a jak se projevilo v práci komunistů, jaký měl dar význam? Pracuje snad s. Filip na principech kšeftu a protekcionismu?

Nevím, zda jste si takovéto otázky pokládali, ale protože, tak jak se vyjádřil s. Grospič, k věci nebyla žádná diskuse, tak asi ne. Nevím, zda jste schopni uvažovat v intencích těchto otázek, nebo Vaše loajalita se s. Filipem jde až daleko za hranici servility a jste ochotni přejít jakékoliv pochybení. Obojí je špatně a ve svém důsledku poškozuje jméno strany nejen na veřejnosti, ale uvádí v pochybnosti a zmatek i řadu komunistů. Tady je zdroj názorového štěpení strany, za které v důsledku své nepochopitelné benevolence odpovídáte.

Pokud by se jednalo v případě kauzy Horáček jen o jeden případ, snad by se to dalo i pochopit, ale obávám se, že se může jednat o špičku ledovce. Vždyť činnost s. Filipa doprovázejí další sporné, nevyjasněné a nedostatečně vysvětlené případy, jako třeba spolupráce s p. Řebíčkem, nebo prapodivná činnost poradce a místopředsedy dozorčí rady České pošty p. Krejzy. Co dalšího vyplave na povrch, čím dalším bude s. Filip ohrožovat jméno KSČM?  Opravdu je přínosem pro stranu spolupráce s lidmi, kteří se pohybují na hraně, když ne zákona, tak morálky?

V novinách jsem zaznamenal i presentaci známého klišé. Ti členové strany, kteří vyjadřují nesouhlas s postupem s. Filipa v kauze Horáček záměrně poškozují dobré jméno strany před volbami do Evropského parlamentu a případný neúspěch je potřeba na ně svést. Výborně, máme tedy již před volbami připraveného viníka neúspěchu, a tak v případě prohraných voleb nebude důvod k jakékoliv sebereflexi ve vedení strany. Svede se to na signatáře stanoviska „Filip není KSČM“. Ale opak je pravdou.

Pokud jste se mohli všimnout, žádný ze signatářů se k uvedenému stanovisku na veřejnosti nevyjadřoval, vyjadřovali se pouze representanti vedení KSČM, například s. Grospič, Exner nebo Dolejš. A tak jsme si v novinách a na internetu mohli přečíst, že nesouhlasné názory má jen nepatrná, stále se opakující hrstka ideologicky pomýlených a zneuznaných individuí. Cílem těchto vyjádření je bagatelizace problému, vytváření pocitu, že se nic neděje. Přitom nikdo z Vás se nikdy nevyjádřil, a to myslím vyjádření konkrétní, přesné a doložitelné k nesouhlasným názorům. Vy se totiž, soudruzi, k těmto názorům vyjadřovat ani nemůžete, protože byste byli nuceni přiznat, že odvádíte špatně svou práci, nebo jste snad přesvědčeni, že výsledky za posledních minimálně pět let zpět jsou důsledek Vaší vynikající práce? Ne, soudruzi, pracujete špatně. Stranu nepoškozují názoroví oponenti, stranu poškozuje již sama existence kausy Horáček, za kterou nese odpovědnost s. Filip.

Vaše neochota naslouchat a respektovat jiné názory, Vaše servilita vůči svému Carovi Vás distancuje a fakticky již nejste v důsledku toho schopni vykonávat práci ve vedení strany tak, aby to bylo v její prospěch.

Blíží se celostranická konference, která má projednávat nový návrh stanov KSČM. Řada velmi chytrých a vzdělaných lidí se ptala, „proč máme schvalovat a projednávat nové stanovy, to jsou ty staré tak špatné?“ Ne, nejsou špatné, strana se těmito stanovami může klidně řídit dál. Tak proč tedy? Z návrhu stanov, který byl předložen k celostranické diskusi, vyplývá, že je potřeba do stanov dostat taková ustanovení, která by omezila a přímo zabránila presentovat jiné názory, než které zastává současné vedení. Koncentrovat rozhodovací, mocenské a finanční pravomoci do rukou centra. Smyslem je oslabit postavení okresů a formou finančních nástrojů i krotit opozici. Toto jsou typické projevy systému před zhroucením.

Skupina komunistů RESTART, přestože prohlédla tuto hru, tak na ni přistoupila a předložila svůj alternativní věcný návrh stanov, včetně zdůvodnění změn. Tento návrh byl předán pracovní skupině ÚV prostřednictvím s. Šimůnka. Co se stalo, či spíše co se nestalo. Nikdo na tento návrh vůbec nereagoval a opakuje se znovu hra na mrtvého brouka. Nikdo na nic nereaguje, okázale dochází k ignoraci návrhů. Tento přístup je potřeba vnímat jako porušování ustanovení článku 40 stanov, kde je orgánům KSČM uloženo zabývat se vyřizováním námětů a připomínek. Dopředu již odmítám argument, že orgány KSČM se budou zabývat jen návrhy postoupené oficiální stranickou cestou. Co je přednější? Tupé a demagogické trvání na stranickém postupu, které stejně nefunguje, nebo věcné řešení problému?

X. sjezd KSČM ve svém usnesení uložil zpracovat krátkodobý program KSČM. Za splnění tohoto úkolu uložil sjezd odpovědnost s. Filipovi a program měl být zpracován do srpna 2018. Je duben 2019 a takový program neexistuje. Ptám se Vás soudružky a soudruzi, co jste udělali, aby byly plněny závěry sjezdu, jaká jste učinili opatření a přijali usnesení, jak jste kontrolovali práci předsedy strany. Vzhledem k tomu, že program není dosud zpracován, lze zcela logicky vyvozovat, že jak s. Filip, tak celé vedení neudělalo nic. Opět musím konstatovat, že to je Vaše špatně odvedená práce. Je snad usnesení sjezdu jen cár papíru? To snad ani sjezdy nemusíme svolávat. Neplnění tohoto usnesení je jasné a neoddiskutovatelné porušování stanov strany, nebo snad pro s. Filipa a členy vedení platí nějaká výjimka? Já o ní nevím, ale co vím je, že podle bodu 5 stanov nikdo nemá ve straně výlučná práva a postavení, tedy nemáte tato práva ani vy.

Nejde jen o samotný fakt, že s. Filip neplní usnesení sjezdu a porušuje stanovy strany, ale jde o to, že smyslem tohoto usnesení bylo vypracovat krátkodobý program, jako postup KSČM v krizovém období. Nadefinovat konkrétní úkoly, postupy a odpovědnost, které by jasně řekly, co a jak musíme dělat, jak se vymezíme vůči vládnoucímu hnutí ANO, jaká bude naše legislativní nebo i třeba petiční a interpelační aktivita. Nic z toho není a celá strana nadále zůstává v pasivitě. Tato Vaše nečinnost poškozuje stranu daleko více než samotná skutečnost, že nejsou plněny závěry sjezdu.

Jakou jsi Ty, s. Filipe, a členové vedení, z této nečinnosti vyvodili odpovědnost? Nevyvodili jste žádnou. Jen se už pomalu osm měsíců tváříme, že se nic neděje, že problém neexistuje a nenašel se dosud nikdo, kdo by řekl, soudruzi, neplníte své povinnosti, je třeba Vás odvolat z Vašich funkcí.

V zájmu objektivity je nutné dodat, že v březnu 2019 rozeslal s. Grospič návrh textu krátkodobého programu strany. Uvedený návrh vytváří poměrně dobré předpoklady pro diskusi. Z obsahu a dikce návrhu je naprosto jasné, že nepochází z pera vedení strany, nebo jeho komisí a autorem je pravděpodobně někdo mimo vedení strany. O takovém návrhu jsme ale měli diskutovat před rokem. Ztratili jsme rok času, kterého máme velmi málo a skutečnost, že byla tato varianta předložena, nijak nesnižuje vaši odpovědnost, promarnili jste, soudružky a soudruzi, ke škodě strany rok.

Obdobná situace je při plnění dalšího usnesení X. sjezdu, kde bylo s. Filipovi uloženo zajistit zpracování ekonomické analýzy. Také tento úkol měl být splněn do srpna 2018. Úkol opět splněn není. Ekonomika se v důsledku opakujících se volebních debaklů neustále zhoršuje a ke stabilizaci ekonomiky jsou předkládány jen dílčí návrhy stojící na hranici diletantismu a spočívající v omezení mzdových prostředků, odebrání peněz okresům a jejich centralizace v rukách vedení. Není předkládáno komplexní systémové řešení, které mělo vzejít z řádně provedené analýzy a ze studie dopadů, vzniklých například po omezení finančních prostředků na mzdy. V této oblasti postupujete nejhorší možnou cestou. „Uděláme nějaké změny a pak se uvidí.“ Takto se systém nedá řídit, takto se systém vede k zániku. Jakou vyvodíte osobní odpovědnost z tohoto stavu?

 

Soudružky, soudruzi!

Pokud budete hodnotit práci strany za posledních několik let zpět, procházíme obdobím, kdy prohráváme jednu bitvu za druhou, přirozeným během dochází k poklesu členů strany a v důsledku stárnutí členské základy postupně ztrácíme širokou akceschopnost, kterou bylo možno v minulosti považovat za konkurenční výhodu. To nejsou dobré výsledky. Příčin je celá řada, a nelze se jen vymlouvat na vliv vnějších faktorů, jako je růst ekonomiky a životní úrovně. Tento růst nemají všichni, jsou lidi a skupiny, kterých se ekonomická konjunktura nedotkla. V uplynulém období Vaše vedení nastavilo chybné politické směrování strany. Podpora hnutí ANO nás v očích voličů postavila do role přisluhovačů. Nedokázali jsme přizpůsobit a změnit naši práci a naše realizační postupy změněným podmínkám.

Celý problém ještě umocňuje skutečnost, že Vy všichni si tento stav velmi dobře uvědomujete, pouze si jej nechcete přiznat a demagogicky serváváte na svých pozicích. Nebo snad tak činíte záměrně? Nebo snad nadřazujete své osobní a skupinové zájmy nad zájmy KSČM? Zaměňujete obecná a formální prohlášení za názory členů strany. Odmítáte přijmout a vyslechnout jiný názor. Opakovaně jsem navrhoval vzájemnou diskusi. Soudruh Filip na tyto návrhy vůbec nereagoval, jako by nebyly vyřčeny. Problémy buď neřešíte, nebo se tváříte, že neexistují. Svojí pasivitou, svým porušováním stanov strany, neplněním usnesení sjezdu a možná i svým propojováním se zájmovými skupinami velmi těžce poškozujete naši stranu. Ta není jen Vaše, je nás všech komunistů a nelze se k ní chovat jako ke svému majetku.

Vyzývám Vás, odstupte ze svých funkcí a dejte je k dispozici, to jediné pozitivní můžete pro stranu udělat. Do vedení strany musí být zvoleni lidi, kteří budou schopni změnit politickou orientaci KSČM, zajistit funkční a efektivní vnitrostranickou strukturu a zastavit degradaci. Stranu je potřeba zpětně transformovat na stranu protestní a opustit pozici přisluhovače kapitalismu. Výsledky Vaší práce neodpovídají potřebám strany a nevytváří předpoklady pro její další rozvoj.

 

S pozdravem „Čest práci!“

Stanislav Dušek, Cheb – Nebanice