Výzva k obrodě komunistického hnutí v ČR

obnova

Vážené soudružky, vážení soudruzi, přátelé a kamarádi,

události ve světě, v našem regionu i v tomto státě nás každodenně utvrzují v přesvědčení, že současný systém (kapitalismus ve své konečné imperialistické fázi) nedisponuje již žádnými východisky z krize, jejíž práh definitivně překročil. Nenechte se zmást proklamacemi o konjunktuře v ČR – má krátké nohy stejně, jako jejich lži. Jediné, co může současný kapitalismus nabídnout, jsou války, státní a soukromé dluhy, zhoršující se podmínky pracujících, omezování politických, demokratických i pracovních práv, nacionalismus, další ničení přírody. Bez hnutí odporu mířícího na podstatu systému není již možné očekávat ani dílčí krátkodobé zlepšení života pracujících. Jediným řešením je svržení tohoto nespravedlivého, zločinného, shnilého systému a nastolení vlády lidu (socialismu), tedy systému, ve kterém hlavní rozpory kapitalismu nebudou mít prostor. Historie ukazuje, že žijeme v procesu socialistických revolucí, kdy každý následující pokus o vytvoření takové společnosti má delší trvání, vyšší míru úspěšnosti (Pařížská komuna – Říjnová revoluce – socialistický tábor 1945-90). Společnost, ve které si pracující sami určují strategii svého rozvoje, je nejenom reálná, ale také nutná.

K tomu je třeba masového, uvědomělého, dobře zorganizovaného a odhodlaného lidového hnutí pracujících a jejich spojenců (zemědělců, drobných živnostníků). Takové hnutí nám však nikdo nedaruje, je třeba na něm tvrdě pracovat. Nejsme sami, kdo si to myslí. Na české politické scéně se objevují protikapitalistické organizace, většinou tvořené velmi mladými lidmi, hlásícími se k marxismu-leninismu, k revoluční dělnické levici nebo jsou těmto názorům a postojům blízko. Jejich hendikepem je izolovanost, limitovaná velikost a často nezkušenost.

Tradiční komunistické strany opustily revoluční cestu a stejně jako ostatní buržoazní strany jsou zasaženy krizí systému, která se projevuje mimo jiné jejich odcizením od problémů pracujících, mladých, žen a vůbec všech utiskovaných a zneužívaných kapitálem. Nejsou již schopny organizovat hnutí pracujících, nejsou jeho předvojem, ba dokonce se dostaly na stranu buržoazie a staly se třídním nepřítelem pracujících, protilidovou silou. To se nemusí vždy odrážet v jejich proklamacích, ale jednoznačně to dokládají jejich politické činy a rozhodnutí. V těchto stranách je z různých důvodů „zaklesnuta“ řada uvědomělých, odhodlaných komunistů, které také vyzýváme, aby posílili řady vznikající fronty.

Proto jsme přesvědčeni, že je třeba urychleně vytvořit jednotnou komunistickou frontu, která v první fázi vytvoří akční jednotu organizací a jednotlivců hlásících se k revolučnímu, marxisticko-leninskému programu. Tato fronta by postupně měla přerůst v politickou stranu – komunistickou stranu nového typu.

Tuto frontu komunistů chápeme jako pokračování třídního dělnického hnutí u nás i ve světě.

Jsme také přesvědčeni, že taková organizace již dávno existovat měla, a ty, kteří jejímu vzniku bránili a brání, je třeba považovat za zpátečnickou reakci.

Předkládáme vám k prostudování náš Programový rámec a žádáme vás, abyste naši výzvu i jeho obsah ve své organizaci prodiskutovali a zvážili možnost vaší aktivní účasti ve vznikající frontě komunistů. Zde bychom rádi upozornili, že se nejedná o petiční akci ani sběr podpisů pro založení strany. Pokud podporujete vznik jednotné komunistické organizace, vážíme si toho, ale k jejímu úspěchu to rozhodně nestačí. Je třeba aktivního, maximálního nasazení každého, kdo se rozhodne připojit. Upozorňujeme, že tato komunistická fronta neomezí svoji aktivitu v rámci vymezeném buržoazními institucemi. Rozhodně neočekávejte, že bude fungovat jako deus ex machina dělnického hnutí. Nečekejte žádné zázračné vzkříšení bez vlastního nasazení, úsilí a každodenního zápasu. Každý zúčastněný jednotlivec, každá organizace bude mít své povinnosti, které povedou k tvorbě a zlepšování uvědomění, akční a organizační jednoty, k vítězství lidu.

Naše základní priority jsou:

  • Zápas za uvědomělé třídní dělnické odborové hnutí
  • Získávání mládeže a mladých
  • Antinacionalistické, antifašistické a protiválečné hnutí
  • Mezinárodní spolupráce s komunistickými a dělnickými stranami
  • Sebevzdělávání
  • Systematické šíření komunistických myšlenek
  • Podpora angažovaného umění a kultury

Můžete se s námi spojit e-mailem obnovahnuti@seznam.cz

Rádi se s vámi osobně sejdeme a odpovíme vaše případné dotazy.

 

Za přípravný výbor

Věra Klontza-Jaklová

Jan Dvořák

Svatopluk Havel

 

V Brně, dne 10. 3. 2018

 

Programový rámec, rozeslaný osloveným organizacím a jednotlivcům, zveřejníme v budoucnu. (Pozn. red.)