Dopis ÚV KSČM a delegátům X. sjezdu KSČM

kscm_x_sjezd

Program jednání tohoto sjezdu je ošidný v tom, že nové vedení má být voleno na mimořádném sjezdu, nikoli na řádném na základě zhodnocení práce strany a jejich vedoucích funkcionářů za období od IX. sjezdu KSČM s důrazem na špatný výsledek voleb do PS PČR. Volební porážka byl rozhodující faktor svolat sjezd. Proto to měl být sjezd mimořádný, který by řešil míru odpovědnosti za neúspěch strany s cílem zvolit nové vedení do řádného sjezdu, který se měl konat až v květnu 2020.

Každý řádný sjezd je vždy spojen s úkolem projednání a schválení nového či aktualizovaného programu strany jako směrnice činnosti na další období. Obsahové strategické a taktické zaměření strany na další období je rozhodující při výběru vhodných kandidátů pro volbu vedoucích funkcionářů, neboť oni by měli na jednání sjezdu prokázat, že jsou schopni co nejefektivněji zabezpečit realizaci programu. A to od předsedy až po vedoucího rozhodčí komisi ÚV KSČM. Tím, že ÚV KSČM se rozhodl pro svolání řádného sjezdu, došlo ke komplikaci v tom, že nebude splněna základní podmínka obsahového zaměření každého řádného sjezdu.       

Vzhledem k tomu, že příprava X. sjezdu KSČM je koncipována jen na volbu vedení strany bez obsahového zaměření, pak je pro delegáty složité co nejobjektivněji posoudit, který z nominovaných na vedoucí funkce je z hlediska naplnění programových cílů nejlépe připraven. Pokud v návrhu programu jednání jsou úvodní vystoupení vedoucích funkcionářů k písemně předloženým zprávám na dobu 10 minut jako úvod do písemných podkladů na stole delegátů, pak je otázka, kdo je po příchodu na sjezd bude mít čas číst, pokud nebudou rozeslány delegátům dopředu. To by vlastně nemohli sledovat vlastní jednání sjezdu. To je výrazný handicap pro věcné jednání. Také jsem přesvědčen, že bez diskuse k nim to nebude plnit smysl a cíl v následném rozhodování delegátů.

Dalším výrazným časovým zúžením prostoru pro jednodenní seriózní jednání je pozvání prezidenta republiky Miloše Zemana. Jeho přivítání, vystoupení a rozloučení s ním dle mého soudu bude časově náročnější, než jak je uvedeno celkem 30 minut. I projednání a schválení procedurálních otázek zejména ve volbě jednotlivých komisí si také vyžádá více jak 30 minut.  Podle mého předpokladu může k vystoupení předsedy dojít v 11.00 h. Tak s vystoupením předsedy začne vlastní obsahové jednání sjezdu, jehož cílem je volba nového vedení KSČM, původně plánované na 10.10 h. Konec vystoupení by pak následoval v 11.30 h., nikoli v 10.40 h.

V bodě 8. jednacího řádu je uvedeno, že diskuse se uskutečňuje v obsahových blocích k jednotlivým tématům. Táži se v jakých blocích, když nejsou uvedeny v časovém harmonogramu. Pravděpodobně každý blok – k desetiminutovému vystoupení vedoucích funkcionářů od místopředsedů až po předsedkyni rozhodčí komise, tedy 10 bloků. Diskusní příspěvky jsou řazeny na program jednání, po vyčerpání přihlášených příspěvků z jednotlivých krajských delegací (zde by mělo platit také pořadí), podle pořadí jak byly podány. To vyžaduje potvrzení přijetí přihlášky, předání evidenčního lístku s pořadovým číslem, aby každý věděl, včetně řídícího jednání, kdo je kolikátým v pořadí a bude diskutovat, aby nedošlo k porušení zásady, že diskutující budou diskutovat podle pořadí, jak se přihlásili. Délka diskusního vystoupení je maximálně 5 minut. Kdyby vystoupilo 10 diskutujících ke každému bloku, jde o 30 minut násobeno šesti, tedy jen na tuto diskusi připadají tři hodiny času proti plánovanému času – jednu hodinu, deset minut. To nepočítám případné technické poznámky. Tak by tento bod skončil ve 14.30 h. Jinak řečeno, časový harmonogram jednání je tak sešněrován, že neodpovídá možnosti jej naplnit. To nepočítám čas příchozích k mikrofonu, případné technické připomínky atd.

Ještě jednu důležitou připomínku, že pro představování kandidátů na volené funkce je navržena délka vystoupení maximálně 3 minuty, což lze označit jako absurdní! V tomto případě je i 10 minut pro každého kandidáta málo, pokud by chtěl předložit svou představu o dalším vývoji strany. O prodloužení diskusního vystoupení delegátů, účasti hostů v diskusi a ukončení diskuse rozhoduje pracovní předsednictvo. Toto je nerovný postoj v případě k přístupu vystoupení kandidátů. Delegáti mohou během jednání sjezdu uplatnit faktickou připomínku, jejíž obsah musí souviset s předneseným vystoupením, nebo námitku k porušení jednacího či volebního řádu X. sjezdu nebo Stanov KSČM. Faktická připomínka nebo námitka nesmí přesáhnout 1 minutu. Po uzavření diskuse nelze k příslušnému bloku diskutovat ani vznášet faktické připomínky.

Vážené delegátky, vážení delegáti, tento model návrhu harmonogramu jednání sjezdu a jeho jednacího řádu s ohledem na to, že sjezd je jednodenní, neodpovídá možnému splnění hlavního cíle sjezdu.

Jsem si vědom, že ÚV KSČM je omezován finančními, technickými, časovými a cestovními limity zejména proto, že Nymburk je mimo hlavní dopravní trasy pro ty delegáty, kteří jsou vázání na hromadnou vlakovou či autobusovou dopravu.

 

Závěr

  1. Chce-li KSČM odpovědně splnit záměr odpovídající řádnému sjezdu, je nezbytné ho neukončit, ale prohlásit za neuzavřený. Doporučuji svolat druhou část sjezdu k programovým dokumentům co nejdříve po letošních komunálních a senátních volbách, nejpozději však v I. pololetí 2019.
  2. Na nejbližším jednání ÚV KSČM musí být zahájeny práce na programových dokumentech. Ty prověří, do jaké míry nově zvolení funkcionáři pochopili, že doba idejí Kladenského sjezdu je zaváta novými společenskými rozpory a vyzývá k renesanci marxismu-leninismu tak, aby odrážel základní postuláty východisek pro spravedlivější společenský řád socialismus, jenž bez boje za zájmy těch, kteří vlastní jen svou pracovní sílu a chtějí, aby se nestali jen náhodným zájmem na trhu práce.
  3. Před KSČM je mnoho překážek, které si svou nedůsledností, mnohdy oportunismem a falešnou modernizací postavila do cesty ve snaze zalíbit se všem, k radosti tzv. standardních (protilidových) demokratických stran.

 

V Praze 22. března 2018

Rudolf Košťál

člen 801. ZO KSČM Praha 1