Po sjezdu jako před sjezdem

kscm_9_sjezd

 

Letos v listopadu uplyne jeden a půl roku od konání IX. sjezdu KSČM. Píši o tom proto, že si kladu otázku, co se vlastně od té doby změnilo?

Není toho mnoho, co lze vyčíslit z hlediska pozitivního vývoje uvnitř i vně strany. Současné vedení KSČM i nadále setrvává na sociáldemokratismu a působí hlavně v mantinelech parlamentní demokracie při realizaci a prosazování politiky strany.

Vedení, ale i nižším stranickým orgánům (OV a KV KSČM) chybí bezprostřední kontakt se členy strany, ale i s bezpartijními. Výjimku pak tvoří jako vždy předvolební akce – mítinky, kde jsou hlavně představováni kandidáti na místní zastupitele, na poslance a senátory Parlamentu ČR.

Z hlediska vnitřního života strany stojíme před konáním VČS ZO, okresních a krajských konferencí. Tato jednání podle POZ k VČS a stranickým konferencím, přijatého ÚV KSČM, mají mimo jiné zhodnotit, jak byly za toto období plněny úkoly IX. sjezdu strany. Osobně se domnívám, že toto hodnocení bude pro řadu ZO, OV a KV velmi obtížné. Usuzuji tak proto, že například OV Pardubice nedokázal dodnes rozpracovat závěry a úkoly IX. sjezdu do podmínek okresní stranické organizace. Proto ve zprávě o činnosti tohoto OV pro konferenci bude zase spousta formalismu a uhlazených slov.

Členové MLOKU mi jistě dají za pravdu, že když jsme před konáním sjezdu oslovili Josefa Skálu, aby kandidoval na předsedu (místopředsedu) ÚV KSČM, vkládali jsme po jeho zvolení místopředsedou ÚV pro ideologickou práci větší naději do zkvalitnění této činnosti na všech stupních stranické struktury. A jaká je situace dnes?

ÚV strany nemá dosud schválenou koncepci ideologické práce po IX. sjezdu KSČM (asi proto, že mu nebyla ideologickým oddělením ÚV KSČM ke schválení předložena). Na většině OV a KV strany nejsou ustanoveny orgány (komise) pro ideologickou práci, které by tuto činnost řídily a organizovaly. Přece musí být J. Skálovi zřejmé, že bez koncepce a organizační struktury, nelze účinnou ideologickou práci strany provádět!

Někdy mě připadá, že se J. Skála bojí jít do střetu s předsedou ÚV KSČM a jeho příznivci. To, že soudruh místopředseda ÚV poskytuje často interview (viz pro tiscali.cz) a píše články do novin, je sice chvályhodná věc, leč jen tato jeho činnost nezabezpečí kvalitní ideologickou práci celé strany. V rozhovoru pro výše zmíněnou agenturu na otázku „Co Vás vedlo ke kandidatuře na předsedu ÚV KSČM?“, mimo jiné odpověděl, cituji: „Spousta lidí mě musela, s prominutím, ukecat, abych do toho šel“. Bojí se snad přiznat, že jej pro jeho kandidaturu oslovilo vedení Marxisticko-leninského odborného klubu a že s jeho pomocí a pomocí delegátů sjezdu – marxistů, byl do stávající funkce navržen a zvolen? Navenek se to tak opravdu jeví.

V neposlední řadě chci poukázat na skutečnost, že uvnitř MLOKu se chystá vnitroklubová diskuse na téma „Kdo jsme, kam jsme došli a kam směřujeme?“ při prosazování M-L teorie a praxe v podmínkách politiky KSČM. Určitě nesouhlasím s tvrzením K. Košťála, že mezi členy MLOKu jsou novodobí marxisté, tzv. neomarxisté. Velice správně to vysvětlil Z. Košťál ve svém článku v „Dialogu“. Rozhodně zde nejsou neomarxisté v tom původním, buržoazně revizionistickém slova smyslu.

Na závěr mého článku chci položit ještě jednu důležitou otázku. Má vůbec smysl dále setrvávat v KSČM pod tímto staronovým vedením? Pod vedením, které opustilo revoluční postoje ke svržení stávajícího společenského systému, které zjevně kopíruje program a činnost sociální demokracie a socialismus chce vybudovat bez podpory lidových mas, hlavně dělnické třídy a proletariátu.

Nebylo by snad lepší se od takovéto „politiky“ distancovat a pokusit se vytvořit skutečnou M-L komunistickou stranu nebo svaz? Stranu, která by ukázala, jak skoncovat s kapitalistickým společenským zřízením u nás a pro to pak získat i většinu obyvatelstva.

Myslím, že inteligenční potenciál a členská základna by se našla jak u pražského, tak i u ostravského MLOKu.

Josef Jirků, člen MLOKu