Kde zůstala kvalitní ideologická práce po IX. sjezdu KSČM?

kscm_9_sjezd

Od IX. sjezdu KSČM uplynul rok a určitě je hodně komunistů (a nejen členů MLOKU), kteří od zřízení funkce místopředsedy ÚV KSČM pro ideologickou práci, zvolením Josefa Skály do této funkce a od jeho ideologického oddělení, očekávali více aktivity a prezentace této činnosti jak ve vnitrostranické práci, tak na veřejnosti.

To, co mě momentálně na ideologické práci strany chybí, je její koncepčnost a cílevědomost. Víme všichni dobře, že dlouhodobá absence v řízení a realizaci ideologické práce ze strany vedení KSČM, se negativně odrazila v nízké agitační a propagační činnosti strany při působení na myšlení lidí a na jejich zapojování se do programových cílů KSČM.

Domnívám se proto, že J. Skála spolu s vedoucím ideologického oddělení by měli přijít mezi lidi

(i prostřednictvím médií) a říci jim, jak si vůbec ideologickou práci ve straně představují. Osobně jsem přesvědčen, že soudruh místopředseda spolu s ideologickým oddělením by měli vypracovat „Novou koncepci ideologické práce po IX. sjezdu KSČM“, tuto předložit k projednání a schválení ÚV KSČM a její úkoly přenést na krajské a okresní výbory strany. Ono se těžko něco prosazuje, když není vytvořena ani organizační struktura pro zřízení ideologických komisí na stupni KV a OV KSČM. Situace je taková, že některé OV strany ideologické komise zřízeny mají, jiné OV pak tyto komise nemají (viz OV KSČM Pardubice).

Bez vytvoření koncepce ideologické práce a jejího prosazování z centra směrem dolů se to prostě nepodaří. Závěrem mého příspěvku bych chtěl pozvat místopředsedu ÚV KSČM Josefa Skálu na nejbližší plenární zasedání marxisticko-leninského odborného klubu, aby jeho členům objasnil, jak si dále představuje koncepci ideologické práce a její realizaci v podmínkách činnosti strany po IX. sjezdu?

V neposlední řadě čas velmi rychle běží, a než se nadějeme, bude konec sjezdového období a budeme „bilancovat“. Jde však o to, abychom měli co hodnotit.

Josef Jirků, MLOK