Informace z konference „Společně proti nacionalismu a fašismu“

antifasist1

V sobotu 22. října 2016 jsem se jako člen MLOKU účastnil této konference. Vzhledem k tomu, že MLOK nebyl spolupořadatel této konference, vystupoval jsem v diskusi za sebe. Jak mnozí víte, již při odpovědi na prvou informaci o přípravě této konference jsem vyjádřil souhlas, aby se MLOK na její organizaci a přípravě spolupodílel.

Průběh této konference a „Stanovisko“ účastníků konference potvrdily, že jsem učinil správně při podpoře této konference.

Všechna vystoupení jednotlivých spoluorganizátorů hlásících se k marxismu, byla věcná a konkrétní, byť jsem se s některými názory plně neztotožňoval či nesouhlasil (viz níže). Původní určité pochyby plynoucí z prohlížení webových stránek některých účastnících se organizací, kde jsou i značné rozdíly v pojetí marxismu-leninismu (což byl současně můj důležitý motiv k účasti) se rozplynuly v procesu celého jednání.

Nejkvalitnější a systémově propracovaný výklad aktuálního chápání nacionalismu a fašismu, měl referující za SMKČ. Mezi důležité zejména z hlediska četnosti členů organizací, bylo i seznámení se s písemným vystoupením zástupce OSČMS a VZDORU. Obsahově se vzájemně doplňovali v duchu dohodnutých témat vystoupení. To, co jsem nejvíce uvítal, bylo, že přes specifika svých ideových postojů se shodli na tom podstatném, že je nutná spolupráce a součinnost v aktivitách všech účastněných, převážně organizací hlásících se k marxismu-leninismu z řad mladých lidí. To zaznělo i ve stanovisku – budou se vzájemně informovat o aktivitách nacionalistů, fašistů a o svých agitačních, propagačních i politických krocích proti nim. K tomu současně uvedli řadu konkrétních opatření.

Zejména oceňuji úroveň a schopnost pověřeného zástupce SMKČ najít společné přístupy v duchu M-L a získat pro ně přítomné na konferenci.

Osobně jsem se aktivně zapojil do diskuse nejen k hlavním tématům, ale i k jednotlivým názorům, zvláště v problematice migrace v duchu, který znáte z mých vystoupení či písemných stanovisek v našich vzájemných diskusích. Vzájemně jsme se trpělivě vyslechli. Mimo jiné jsem zdůraznil, že za významné považuji, jak kdo chápe sociálně třídní složení migrantů, když není o nich dostatek poznatků vzhledem k rozsáhlému živelnému pohybu takové masy lidí. Lidí s odlišnými tradicemi (středověké hodnoty) a vzděláním a také schopností adaptace, tedy zdroje snadno zneužívaných sil ve prospěch kapitalismu nejen v USA a EU, tedy těch, co je válečně deptají a poté pozvali bez ohledu na možné reálné důsledky pro stávající námezdně pracující. Že nelze vyloučit, že mohou být důležitým zdrojem doplnění vojsk. Shoda byla, že jediné reálné řešení je schopen přinést socialismus.

Závěr

  1. Považuji za důležité a objektivně potřebné prohloubit spolupráci se SMKČ, byť se někomu jeví, že jde o početně malou organizaci mladých („uzavřených do sebe“) s příliš radikálními až s „nepřijatelnou“ kritikou formy renesance KSČM, v kterou mnozí z nich nevěří.
  2. Doporučuji uskutečnit setkání alespoň pěti zástupců MLOKU a SMKČ k upřesnění si obsahu a rozsahu vzájemné spolupráce (podpora a účast na podobných konferencích) při respektování vlastních specifik činnosti. Dopředu dohodnut obsah a rozsah jednotlivých bodů (co máme společné, v čem se odlišujeme, jak dále společně působit) a poté na jednání pléna provést odsouhlasení výsledku dohody.                                          Rudolf Košťál