KSČ za změnu odborové politiky

j0403848

 

 

Proti likvidaci OKD

Prohlášení KV KSČ

Krajský výbor Komunistické strany Československa v Moravskoslezském kraji se zcela staví za oprávněné požadavky horníků, ale i koksařů a hutníků ve všech jejich nárocích.

Komunistická strana Československa (KSČ) zastává stanovisko, že veškeré zdroje nerostných surovin, tedy včetně uhlí, jsou národním bohatstvím České republiky a tedy vlastnictvím lidu této země.  Proto i jeho těžba musí být ve vlastnictví státu.

Zestátnění celého komplexu OKD, včetně všeho jeho bývalého bytového fondu, nemovitého a movitého majetku a jejich součástí, o kterých hornická veřejnost ani občané nebyli informováni, je prvotním řešením.

Byli to komunisté, kteří i přes veškeré umlčování, poukazovali od roku 1990 nejen na závažnou nebezpečnost útlumu těžby, ale též na následnou „divokou“ likvidaci ostravské a petřvaldské části OKD.   Obdobným, a zdůrazňujeme daleko tvrdším způsobem, je připravována, ba dokonce hrozí likvidace zbytku OKD v oblasti Karvinska, Frýdku-Místku a již vyhloubených jam v oblasti Frenštátu pod Radhoštěm.

Privatizace OKD ve všech jeho složkách proběhla bez toho, že by byly zvažovány její důsledky. Tak se stalo, že od té doby bylo zlikvidováno a vytunelováno téměř vše, co bylo vybudováno především za socialismu.  Poslední zbytky majetku OKD, protože nepřinášejí vlastníkům nekontrolovatelné zisky, mají být zlikvidovány.  Tato likvidace připraví většinu horníků o úzce specializovanou práci a nutně se dotkne dalších činností s hornictvím spojených. To se týká především koksárenství, hutnictví, strojírenství a dalších oborů.

KSČ  v Moravskoslezském  kraji  zastává  názor, že je nutné zachovat těžbu uhlí  v té části revíru,  kde se těží  kvalitní koksovatelné   uhlí.  Především pak dolů Paskov, Staříč a karvinské části přiléhající k hranicím Polska. Zdůrazňujeme, že úplné zastavení těžby by mělo za následek nejen ztrátu pracovních míst horníků a zaměstnanců OKD, ale i na ně navazujících oborů. Celkové škody pak budou nevyčíslitelné. Morální škody pak pocítí několik generací.

KSČ je toho názoru, že vlastníci OKD by měli nést odpovědnost za škody, které zřejmě byly nehospodárným řízením způsobeny. I to pak má za následek podceňování bezpečnosti práce, která musí být při důlních činnostech prvořadá. Zamýšlené insolvenční řízení není proto zcela vhodným způsobem řešení problémů s tím souvisejících.

 

Odbory a komunistická strana  

Krajský výbor Komunistické strany Československa v Moravskoslezském kraji plně podporuje odbory v požadavcích, které bojují za práva pracujících.

Problémy OKD, koksařů, hutníků, strojařů a dalších nelze řešit a vyřešit jen právní a ekonomickou cestou. Je to závažný politický problém daný systémem, který v této společnosti existuje. Nelze jej proto řešit a vyřešit bez aktivní účasti odborů.

Obnovou kapitalismu po roce 1990 se úloha odborů změnila a odbory se dostaly do postavení bezvýznamných neurčitých sdružení bez jednotného vedení.  Odborové hnutí v České republice je pošpiněno a zbito už tak, že na jeho těle těžko najdeme zdravé místo. Demokratizační proces buržoazní  pseudosvobody ve spojení se soukromovlastnickými vztahy odsunul odbory na pozici sociáldemokratismu.  Historickou pozici, kterou vydobyla marxistická levice spolu s rudými odbory po roce 1920 a po celou dobu trvání tzv. první republiky bylo následně usnadněno i vykonání její klíčové historické úlohy při národní a demokratické revoluci v únoru 1948.

Více než čtvrtstoletí je Česká republika nedílnou a aktivní součástí mezinárodního imperialismu. Členství v Evropské unii a NATO je toho dokladem. Jedním z cílů ideologů imperialismu bylo „odproletarizování  proletariátu“.  Připoutat co nejvíce lidí k majetku a vytvořit pocit soukromého vlastnictví výrobních prostředků a tím odstranit stav proletářství (viz kupónová privatizace). Odborářům však byla odňata základní práva nejen v pracovněprávních vztazích, ale i v sociální oblasti.  Komunistická strana Československa zastává stanovisko, že dozrál čas k tomu, aby se odbory znovu staly politickou silou. Odborovému hnutí musí jít především o to, aby se rozhodující politická opatření prováděla v zájmu a v souladu a potřebami pracující třídy. To však závisí na celkové koncepci politiky vlády. Proto odbory musí sehrát mnohem aktivnější politickou roli než dosud. Jednou z příčin stavu, do něhož se odbory dostaly, bylo jejich politické odzbrojení. Kdo nemá ve státě politickou váhu, ten pak nemá ani sílu k tomu, aby své názory prosadil.  Je nutné upozornit, že třída vlastníků výrobních prostředků prosadila, že zdaleka ne všichni pracující jsou odborově organizováni.  Odborové hnutí se proto musí vrátit ke své politické úloze ve státě, a to za aktivní účasti marxisticko-leninské komunistické strany.

 

JUDr. Zdeněk Hájek                

vedoucí tajemník KSČ Moravskoslezského kraje