Dopisy IX. sjezdu KSČM

Dopisy IX. sjezdu KSČM

Vážené soudružky, vážení soudruzi – delegáti IX. sjezdu KSČM!

Nejdříve mi dovolte se stručně představit. Svůj život jsem začínal jako zámečník u ČSD. Vedení výkonné jednotky mě navrhlo, abych šel studovat, nejdříve střední a pak vysokoškolské vzdělání. Od roku 1973 jsem studoval až do roku 1990. Pocházím z chudé valašské komunistické rodiny, jsem čtvrté dítě z pěti. Všichni jsme se narodili na konci války a těsně po ní. Do komunistické strany jsem vstoupil v roce 1972. Dobrovolně jsem studoval mimo státní vzdělání také stranické vzdělání – VUML, postgraduální studium na Vysoké škole politické ÚV KSČ – ukončeno státními zkouškami. Na filozofické fakultě jsem vykonal státní zkoušky z marxismu-leninismu. Celý můj život je spojen s komunistickým hnutím.

Nyní se na Vás obracím s komunistickou prosbou, abyste Vy, delegáti IX. sjezdu KSČM hlasovali pro změnu dosavadního vedení KSČM.

Apeluji na Vaše svědomí i historickou odpovědnost. To, že VV ÚV KSČM stanovil protikandidátům na své představení a svou představu svých cílů v KSČM pouze 3 minuty, považuji za morální selhání výkonného výboru jako celku. V komunistické straně se nahromadilo mnoho problémů, a to ve všech oblastech. Práci pro stranu jsem vždy chápal jako morální povinnost pokrokového člověka právě proto, že pocházím z chudobného Valašska, kam jsem se před lety vrátil.

V příloze Vám zasílám, v předvečer sjezdu, vystoupení jedné kandidátky na místopředsedu ÚV KSČM. Toto vystoupení nebudete slyšet z důvodu časového omezení stanoveného výkonným výborem. Z těchto důvodů jsem byl donucen obrátit se na Vás delegáty sjezdu touto netradiční cestou (zamyslete se nad tímto vystoupením).

„Čest práci!“

PhDr. Mgr. Vladimír Holiš, Valašsko

Vážení delegáti sjezdu!

Z logiky věci a historie naší strany vyplývá, aby volby na sjezdu proběhly po zhodnocení čtyřletého období práce vedení strany a podrobné diskuse delegátů, tj. druhý den jednání sjezdu.

     Zvolení nového vedení hned na počátku sjezdového jednání, bez řádného zhodnocení předešlého období samotnými delegáty, je neúctou ke všem členům strany, kteří delegáty volili.

     Jsme přesvědčeni, že současné vedení strany nevěnovalo přípravě dnešního sjezdu naší strany takovou pozornost, jakou si nejvyšší orgán zaslouží. Předsjezdové materiály zůstaly stereotypem minulých sjezdů, z čehož vyplývá jejich vyprahlost a vyčerpanost, bez nových myšlenek a předvídavostí.

   V době 21. století – době elektronizace informačních systému nebylo vedení schopno ani ochotno udělat profesionální internetové stránky propojené mezi ústředím, kraji, okresy a městy. Zejména aktuálnost informací propojenou s obsahem, jak pro členy strany, tak pro naše voliče.

     Dnešní doba vyžaduje internetovou televizi i rozhlas – propagaci socialismu bez frází, jak z hlediska historických zkušeností, tak z hlediska budoucnosti. Objektivní a rychlé reakce na politické události doma i ve světě. Ano, všechny tyto technické úkoly mohli vytvořit mladší soudružky a soudruzi, avšak nynější vedení je neumělo ani motivovat, ani organizovat! Nebo se mýlíme? Někteří mohou namítnout, že nebyly finanční prostředky. Zamysleme se – zejména Vy, delegáti dnešního sjezdu, kolik finančních prostředků už stála budova Politických vězňů č. 9 a tzv. nová budova „Rokytka“. Kolik finančních prostředků se „vyhodilo“ na volby prostřednictvím fy Mrencová a dalších nehospodárností (viz zprávu revizní komise pod vedením s. Liškové). Musíme si dnes velmi odpovědně říci, má dnešní vedení naší strany ještě morální právo obhajovat své funkce?

     Závěrem si dovoluji ocitovat z dopisu mladého člena strany: „Dnešní sjezd strany může být oním pomyslným novým počátkem, který dá straně tolik potřebnou energii novým dělným vedením a určí směr ve smyslu jasné organizační a akční jednoty. Směr, který dá straně jasnou charakteristiku tak, aby si ji veřejnost přestala plést s pouhým „B týmem“ sociální demokracie. Pokud se to nepodaří, nosná témata ovládnou jiné, pravděpodobně extrémní pravicové síly, které k tomu mají potenciál. Ale potom již bude pozdě. Možná podobně jako v Německu ve druhé polovině 30. let 20. století.“

Žádáme, aby tento dopis IX. sjezdu byl přečten všem delegátům sjezdu nebo předán delegátům sjezdu „na stůl“.

 

Odsouhlaseno ČS ZO KSČM Jarcová, okres Vsetín

Jaroslav Leták, předseda

Program IX. sjezdu KČM měl mít logickou podobu

Výkonnému výboru ÚV KSČM!

Obracím se na Vás v následující záležitosti. Jsem přesvědčen, že se jedná o závažné doporučení.

Příprava jednání IX. sjezdu pozvolna vrcholí. Lze předpokládat, že je již k dispozici jednací a volební řád. Zkušenosti z předcházejících sjezdů ukazují, že slabou, negativní stránkou průběhu sjezdových jednání je určení vhodné chvíle pro volbu vedení strany. Konkrétně předsedy, prvního místopředsedy a ostatních místopředsedů.

Zcela logické by bylo, kdyby volba vedení proběhla až po ukončení diskuse delegátů, neboť během ní může a věřím, že dojde k návrhům a doporučením k volbě těch nejvhodnějších kandidátů z řad těch, kteří již byli navržení v procesu přípravy sjezdu. Dodržení této zásady by bylo současně potvrzením opravdové demokratičnosti sjezdového jednání, neboť by, když ne zcela vyloučilo, tak bezesporu výrazně omezilo možnost subjektivistických manipulací. Případná výmluva, že by se druhý den sjezdu volba nestihla, je zavádějící a především nepravdivá!

Jsem si vědom, že tento můj názor je obecně znám, a předpokládám, že je v členské základně většinovým. Vzhledem k předchozím sjezdům si přesto, z věcně morálních důvodů, dovoluji vám tento názor a stanovisko touto cestou sdělit a to s vírou, že bude delegátům sjezdu předloženo, neboť oni jsou ti, kteří budou schvalovat jednací řád sjezdu.

Rudolf Košťál, člen odborného zázemí ÚV KSČM a člen 801. ZO KSČM v Praze 1

Předsedovi ÚV KSČM s. Vojtěchu Filipovi

Delegátům IX. sjezdu KSČM!

Dne 6. 5. 2016 jsem se s dotazem obrátil na 1. místopředsedu ÚV KSČM s. Petra Šimůnka s žádostí, jaké stanovisko přijal VV ÚV KSČM  k mému návrhu uskutečnit volbu vedení strany  na IX. sjezdu KSČM až po ukončení diskuse delegátů k programovým a personálním otázkám, kterými se bude dle programu sjezd zabývat a rozhodovat, kdo bude po sjezdu předsedou, prvním místopředsedou a ostatními místopředsedy.

Dne 9. 5. jsem obdržel následující odpověď:

Vážený soudruhu,

Tvůj dopis bude předán k projednání Návrhové komisi IX. sjezdu.

S přáním hezkého dne

Petr Novák, Oddělení pro řízení stranické práce ÚV KSČM

V odpovědi není uvedeno, zda se VV ÚV KSČM zabýval mým návrhem a s jakým závěrem. Pokud bude můj dopis předán k  projednání POUZE Návrhové komisi sjezdu, pak není zřejmé, ZDA JEJ PROJEDNÁ SJEZD! V závěru svého dopisu jsem uvedl, že delegáti sjezdu budou ti, kteří budou schvalovat jednací řád tedy program sjezdu.

Z webových stránek KSČM (k 10. 5.) je k programu sjezdu uvedeno:

  1. až 15. května 2016 se bude konat v Praze IX. sjezd KSČM. Na jeho programu budou volby předsedy a místopředsedů ÚV KSČM a také předsedů rozhodčí a revizní komise KSČM. Rozhodovat se bude rovněž o programovém zaměření strany pro další období.

Dovoluji si poznamenat, že je obvyklé, že sjezd nejprve schvaluje program jednání a teprve potom se volí komise. I pokud by se komise volily před schválením programu jednání, tak by reálně nebyl žádný čas na to, aby komise požadavek projednala a předložila sjezdu své stanovisko. Navíc můj dopis je adresován VV, ne návrhové komisi sjezdu. Tedy i v tomto případě jde o obvyklý „demokratický“ postup. Ještě jednu důležitou poznámku. Každá ZO KSČM při VČS schvaluje po zahájení program. Je logickým zvykem, že program obsahuje: volbu komisí, hodnocení činnosti za prošlé a záměry v činnosti v dalším období, následuje logicky DISKUSE, poté volba výboru ZO a návrh členů pro vyšší stranické orgány, usnesení a závěr. Tuto elementární logickou podobu by měl mít i program IX. sjezdu KSČM.

S pozdravem

Rudolf Košťál, člen odborného zázemí ÚV KSČM a člen 801. ZO KSČM v Praze 1