Stane se Evropa živnou půdou pro nacismus?

CR

zasedání Valného shromáždění OSN přijalo 19. listopadu 2015 „Rezoluci číslo: A/C.3/70/L.59/Rev.1“, ve které VS OSN vyzývá vlády všech států světa, aby přijaly efektivnější opatření k boji proti glorifikaci nacismu, neonacismu a jiných praktik, které podporují oživování současných forem rasismu, rasové diskriminace, xenofobie a s nimi spojených intolerancí.

Pro přijetí resoluce hlasovalo 123 členských států OSN, proti byly USA, Kanada, Palau a Ukrajina, 53 států se zdrželo hlasování, mezi nimi Austrálie, Nový Zéland, Japonsko a všechny státy EU včetně Německa, Itálie, Španělska, Maďarska, Chorvatska, Lotyšska, Litvy a Estonska, jejichž nacistické a fašistické režimy se podílely na vyvražďování milionů Slovanů, komunistů a Židů v době II. světové války a které by se měly příští staletí ze svých zločinů kát a omlouvat, ale pochopitelně i lokajský režim, ve kterém sehrává dominantníúlohu spojenectví sociální demokracie, kléru a finanční oligarchie, který znásilnil politickou moc v Čechách.

Izrael hlasoval pro rezoluci. Zatím si nic jiného dovolit nemůže, jestliže si chce i nadále předstírat, že si váží milionůžidovských obětí holocaustu. Čeští komunističtí poslanci mlčí. Žádné interpelace obviňující sociálně demokratického předsedu vlády a jeho ministra zahraničí Zaorálka. Lhostejnost. Hlavně, že dostanou své opět nestydatě zvýšené platy.

Historie fašismu a nacismu je v podstatě historií krachu nejrozhodnějšího násilného pokusu imperialistické reakce zabrzdit sociální pokrok, zúčtovat s revolučním hnutím. Analýza fašismu potvrzuje jeho historickou omezenost. To však nedává právo na podceňování (jak ukazuje i hlasování v OSN) tohoto nebezpečného sociálně politického jevu.

Vítězství nad fašismem a nacismem ve II. světové válce zaplatilo lidstvo desítkami milionůživotů.

Diskreditace fašismu v očích lidstva značně zúžila možnosti opakování dějin. Proto se imperialistická politická elita snažila, až na výjimky, realizovat buržoazně reformní politiku.

Při tom nelze zapomínat, že fašismus nemá pouze varianty, které použili Hitler, Mussolini nebo Pinochet. OdhaleníSnowdena jen potvrdila, že v USA vědeckotechnický rozvoj umožnil novou formu fašismu. Odposlechy milionů lidí v USA a státech NATO, jejich analýza, umožňují dvě věci. Jednak preventivní zásahy proti všem představitelům demokratických stran a hnutí a jejich věznění a za druhé nastolení atmosféry strachu, který brání lidem připojovat se k protestním hnutím usilujícím o politické a sociální změny.

Ve dvacátých letech minulého století německý kapitalismus, který existoval ve Výmarské republice ve formě„liberální demokracie“, zrodil hitlerovský nacismus, nacistickou diktaturu Hitlera, která pak věrně sloužila zájmům plutokracie – Kruppům, Schachtům a dalším.

Nacistickou diktaturu financovala světová finanční plutokracie USA a VB, která investovala ve 20. – 30. letech minulého století do militarizace německé ekonomiky nesmírné finanční prostředky. Německý vědec Eberhard Czichon v knize Der BankierunddieMacht (Bankéř a moc) zdůraznil:

„30. ledna 1933 se nejreakčnějším imperialistickým kruhům podařilo prosadit nacistickou diktaturu. Nacismus tak vznikl jako důsledek všeobecné krize kapitalismu a orientoval své ostří proti dělnické třídě, a jeho revoluční avantgardě, Komunistické straně Německa… 13. plenární zasedání Výkonného výboru Komunistické internacionály věnovalo pozornost třídnímu charakteru nacismu a charakterizovalo ho jako otevřenou diktaturu nejreakčnějších a nejšovinističtějších elementů finančního kapitálu.“

Symbióza Hitlera s německou buržoazií a její podpora světovým finančním kapitálem vedla k rozvracení Evropy a smrti desítek milionů obyvatel Evropy a světa. S německou nacistickou vládou spolupracovaly již před válkou téměř všechny evropské kapitalistické státy, které jako by nechápaly, že po pochodňových marších bude následovat genocida Slovanů, především komunistů a chudých Židů.

Nyní se světový imperialismus snaží totéž zopakovat v Kyjevě, kde místo Heil Hitler skandují„Sláva hrdinům“. Umně při tom kamuflují skutečnost, že jediným hrdinstvím jejich předchůdců byly masakry Židů v „Babím Jaru“ u Kyjeva. Je zajímavé, že ukrajinská oligarchie, včetně funkcionářůžidovských organizací, financuje antisemity a banderovce, kteří tvoří zásadní silovou strukturu ukrajinské vlády.

Soudobá verze evropského nacismu se liší od svých předchůdkyň z první poloviny dvacátého století využitím informačních válek k ovládnutí společenského vědomí (nacismus, etnické spory atd. jsou pouze nástroji strategie „barevných revolucí“). Imperialistické mocnosti sdružené v NATO se snaží ovládnout teritoria bez zásahů vlastních ozbrojených sil a usilují o to, aby likvidaci jeho odpůrců provedly síly páté kolony, které si dlouhodobě připravovaly ke svržení stávajících režimů. V případě vyvolání konfliktu na Ukrajině byly využity všechny uvedené možnosti a hlavně po staletí pěstovaná nenávist k Rusům.

Postavit rovnítko mezi komunismus a nacismus

V Estonském Tallinu se v neděli 23. 8. 2015 setkali ministři spravedlnosti 8 států u příležitosti oslav „Evropského dne uctění památky obětí stalinismu a nacismu“. Zde se rovněž uskutečnila i mezinárodní konference „Zločinné dědictví komunismu a nacismu“ (TheCriminalLegacyofCommunism and Nazism), které se zúčastnili ministři, politici, experti a společenštíčiniteléřady evropských zemí.

V předvečer konference vystoupil na shromáždění delegátů estonský ministr spravedlnosti a bývalý ministr obrany UrmasReinsalu s návrhem na založení soudu, který by měl status mezinárodního orgánu pro vyšetřování zločinů komunistického režimu, a řekl, že mají být vyšetřovány stejně, jako se vyšetřují zločiny nacismu. Podle ministra Reinsalua v důsledku zločinů komunismu a nacismu zahynuly miliony osob, včetně Estonců. Pokud by prý pokračovala komunistická okupace i v tomto století, utrpěl by estonský národ nepopsatelnýúpadek.

Soud, vzniklý na základě mezinárodní dohody, by měl vypracovat jasný právní posudek zločinů komunistických režimů v zemích, které se připojí k dohodě.

Zástupci ministerstev spravedlnosti Estonska, Lotyšska, Litvy, Polska, Čech, Slovenska, Maďarska a Gruzie vystoupili se společným prohlášením, podporujícím návrh Reinsaula. K posouzení této otázky bylo rozhodnuto svolat skupinu expertů.

Lze se pouze divit, že mezi nimi nebyli představitelé nacistické Ukrajiny a Finska.

Nejen v Estonsku, ale i ve většině států Evropy, včetněČeské republiky, kde dokonce soud posvětil vydání Hitlerových projevů a bývalá ministryně spravedlnosti Válková se vyjádřila k německé okupaci ČSR, při které bylo vyvražděno 360 000 Židů, komunistů, nejlepších představitelůčeské inteligence a vlastenců, že se Čechům vlastně nic nestalo, se šíří vlna fašistického extremismu. Vlády ho sice oficiálně neschvalují, ale tolerují ho.

Karel Kluz